Fizyka - Bartosz Jabłonecki
„Świat w proszku” - Konkurs Fizyczny
ORGANIZATOR KONKURSU
◊ Bartosz Jabłonecki.

UCZESTNICY
◊ Konkurs adresowany jest do uczniów: ZSP w Malachinie.

CELE KONKURSU
◊ Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży światem przyrodniczym i nowoczesnymi technologiami.
◊ Wykształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i wykonywania własnych projektów, ich dokumentacji, interpretacji i opisu.
◊ Prezentacja oryginalnych interdyscyplinarnych materiałów, pozwalających na atrakcyjny i aktywny sposób uczenia się.
◊ Rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania prezentacji.

WARUNKI
◊ Konkurs oceniany będzie w kategorii: obserwacja zjawisk lub doświadczeń.
Zgłoszone do konkursu prace powinny przedstawiać zjawisko przyrodnicze, model, schemat, układ. Jednak praca ta nie powinna przekraczać 1 tys. słów.
◊ Prace, jako główny element powinny zawierać: fotografie. Dodatkowo może zawierać wykonany model, układ. Prace powinny być opatrzone podpisami, krótkim opisem, podanym źródłem informacji.
◊ Prace mogą zawierać tylko samodzielnie wykonane fotografie, modele, schematy itp. wykonane przez ucznia/zespół. Fotografie powinny być opisane przez podanie odpowiednich parametrów jak np. data wykonania, czas ekspozycji. Podobnie elementy modelu, schematu powinny być opisane względem ich parametrów i sposobu zastosowania.
◊ Opisy prac należy wykonać: jako dokument tekstowy ze zdjęcieln, w postaci prezentacji lub w postaci stron WWW. Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail (na dole strony). Prace powinny być zoptymalizowane ze względu na jakość zdjęć, filmów.
◊ W konkursie uczniowie mogą brać udział indywidualnie lub zespołowo. Zespół może składać się maksymalnie z trzech osób.
◊ Każdy uczeń/zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę rocznie.
◊ Prezentacje na wstępie powinny zawierać dokładne dane dotyczące autorów prac konkursowych.
◊ Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac lub ich części na własnej stronie WWW.

HARMONOGRAM KONKURSU
◊ Termin składania prac konkursowych upływać będzie 16 czerwca każdego roku.
◊ O wynikach Konkursu uczestnicy powiadomieni zostaną po podczas zakończenia roku szkolneco.

KRYTERIA OCENY
Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
◊ Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik.
◊ Wartość merytoryczna pracy.
◊ Komentarz do prezentowanego zjawiska.
◊ Trafność doboru form prezentacji.
◊ Techniczna jakość prezentacji.

NAGRODY
◊ Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i publikacją w Internecie na własnej stronie WWW.
◊ Uczestnictwo w konkursie znajdzie odzwierciedlenie w cząstkowej ocenie w rubryce (Aktywność/Projekt).

Regulamin Konkursu został opracowany przez: Bartosza Jabłoneckiego.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 01.06.2013.
Autor strony: Bartosz Jabłonecki, e-mail: bajak@interia.eu